Helló, üdvözlünk a profiszerzodes.hu-n!
Mit találsz nálunk?
Aláírásra kész szerződésmintákat útmutatóval, amiket azonnal le is tölthetsz.
Mit jelent, hogy szerződésminta?
Olyan kész szerződéstervezet az adott témában, amiben Neked már csak 1-2 adatot kell kitölteni.
Hogyan tudod letölteni?
A szerződminták letöltéséhez 1 darab SMS-t kell küldeni és válaszként megkapod a letöltési kódot.
 

Tanácsadói szerződések

[ Vissza a főoldalra ]
Letölthető szerződésminták ebben a témában:

Tanácsadói/ Szellemi szolgáltatói szerződések

A tanácsadói, szellemi szolgáltatói szerződésekkel kapcsolatban tisztáznunk kell néhány fogalmat, kifejezést.

Tanácsadók

Az üzleti életben egyre nagyobb szerepet kapnak a tanácsadók. Kik ezek a vállalaton kívül álló, de a cég legtitkosabb ügyeibe is betekintő személyek? Mi a munkájuk és milyen magatartás várhatunk el tőlük?
 1. A tanácsadó általában olyan speciális tudásanyaggal, tapasztalattal rendelkezik, amivel megbízója meghatározott problémáját oldja meg(pl. üzleti, pénzügyi, ügyviteli).
 2. A tanácsadó a megbízó szervezeti keretein kívül álló cég vagy személy.Ezért fontos tisztáznunk, milyen magatartás várható el a tanácsadótól.
 3. A tanácsadó egyik legfontosabb "tulajdonsága" a szakértelem, ami az elméleti és gyakorlati tudást egyaránt magában foglalja.
 4. A tanácsadó független! Ez első olvasatra talán érthetetlen, hiszen a tanácsadó díjazást kap és speciális szakértelme okán általában jelentős összeget. A tanácsadó mégis független, mert munkája során a megoldandó probléma során fel kell tárnia a megbízója cégén belüli anomáliákat is. A tanácsadó függetlenségét a megbízó is biztosíthatja a maga számára azzal, ha a tanácsadót nem teszi érdekeltté a tanácsadással elérhető eredményben.
 5. Tanácsadás alatt általában a közvetlen végrehajtói felelősség nélküli segítségnyújtást értjük.
 6. Szerződés a tanácsadói munkában fontosabb jelentőségű, mint általában a szolgáltatásokban. Éppen ezért nem is jellemző a szóbeli szerződés, ami sok szolgáltatásra érvényes. A szerződés testesíti meg a kölcsönös üzleti érdeket.. A szerződésnek alaposnak, körültekintőnek kell lennie, mert ez az egyetlen dokumentum, ami a tanácsadó és megbízója viszonyát rendezi. A szokásos szerződési pontokon belül kiemelten fontos a tanácsadás, azaz a megbízás tárgyának a szabatos meghatározása. Ebben célszerűen nemcsak a problémát megfogalmazni, hanem azt is, hogy mikor lehet teljesítettnek tekinteni a tanácsadást.

Mi is az a szolgáltatás?

A szolgáltatás olyan kézzel nem fogható eredményű munkavégzés vagy jogosultság, mely annak fogadója vagy élvezője számára értékkel bír.

A szolgáltatás nyújtója általában ellenértéket, pénzt vár el a szolgáltatásért cserébe, vagy amennyiben a szolgáltatás egy termékhez kapcsolódik (pl. javítás, karbantartás), úgy előfordulhat, hogy az ellenszolgáltatás már a termék árába volt beépítve. Szolgáltatás pl. a színház, internet, könyvkiadás, tájékoztatás (média).

Szellemi szolgáltatási szerződésben a szolgáltató saját szellemi termékét, fejlesztését értékesíti.

A tanácsadói, szellemi szolgáltatói szerződések megbízási szerződések.
A megbízási szerződés alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni a megbízó érdekének megfelelően.


Tanácsadói szerződés

A szerződés formája: írásbeli.

A szerződésben rögzíteni kell:
 1. a megbízó és megbízott adatait: név, cégnév, (székhely, cégjegyzék száma,) a szerződés aláírásával megbízott nevét,
 2. a megbízás tárgyát, időtartamát és azt, hogy mikor lehet a megbízást teljesítettnek tekinteni. A szerződésnek ez a legfontosabb része, ahogy azt már az elején tárgyaltuk.
 3. a díjazás összegét, a fizetés határidejét és módját. A díjazás megállapítható egy összegben, vagy a teljesítéshez szükséges napok száma szerint, utólagos elszámolással.A megbízott költségei a megbízót terhelik.
 4. a szerződés teljesítésében közreműködő és a kapcsolattartásban közreműködő személyek nevét megbízói és megbízotti részről egyaránt. Ezeknek a személyeknek a megnevezése szükséges, mert a tanácsadó részére a megbízó a cégét érintő, belső, bizalmas adatokat kell hogy feltárjon.
 5. ezen személyek titoktartási kötelezettségét. A tanácsadó a tudomására jutott tényeket, adatokat egyátalán nem, vagy csak a megbízó engedélyével adhatja ki harmadik személynek.
 6. a megbízott a szerződés megszűnése (teljesülése) és felmondása esetém is köteles a titoktartásra,
 7. a szerződés felmondására vonatkozó rendelkezéseket, határidőket.
A megbízási szerződés a szerződésben meghatározottakhoz képest bármikor felmondható, a megbízó részéről azonnali hatállyal is, de köteles a megbízott költségeit. esetleges részteljesítését kifizetni. A megbízott csak megfelelő felmondási idő biztosításával mondhat fel.

A szerződés az aláírással jön létre. A szerződésben rögzíteni szokás, hogy hány példányban írták és az egyes példányok kinél vannak.

Szellemi szolgáltatói szerződés

A szerződés formája: írásbeli
A szerződésben rögzíteni kell:
 1. a szerződő felek nevét, (cégnevét), székhelyét, cégjegyzék számát,
 2. a szolgáltatás megnevezését, időtartamát (határozott idő, határozatlan idejű),
 3. a szolgáltatás ellenértékét, díját, a fizetés határidejét, gyakoriságát ( havonta, negyedévenként) és módját,
 4. nyilatkozatot, hogy a szolgáltatás a szolgáltató szellemi alkotása, és az a szolgáltató tulajdonában van, a szolgáltatást igénybe vevő csak használati joggal rendelkezik,
 5. a szolgáltatást igénybevevő szerződésen alapuló jogai ( a használat) nem kizárólagosak és másra át nem ruházhatóak,
 6. nyilatkozatot a szolgáltatást igénybe vevő adatainak védelméről,

 7. a szerződés felmondására vonatkozó rendelkezéseket, határidőket.


(Jogszabályok: 1959. évi IV. tv. (PTK) 474.§-483§-ig, a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXII. tv, az elekrtonikus kereskedelmi szolgáltatások, információs társadalommal ősszefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. tv.)