Helló, üdvözlünk a profiszerzodes.hu-n!
Mit találsz nálunk?
Aláírásra kész szerződésmintákat útmutatóval, amiket azonnal le is tölthetsz.
Mit jelent, hogy szerződésminta?
Olyan kész szerződéstervezet az adott témában, amiben Neked már csak 1-2 adatot kell kitölteni.
Hogyan tudod letölteni?
A szerződminták letöltéséhez 1 darab SMS-t kell küldeni és válaszként megkapod a letöltési kódot.
 

Marketing szerződések

[ Vissza a főoldalra ]
Letölthető szerződésminták ebben a témában:

Reklám

A reklám, a marketing olyan kifejezések, amelyeket a mindennapi életben nagyon gyakran, talán a kelleténél is többször használunk, látunk, hallunk, olvasunk.
Éppen ezért fontos tisztázni, mit is jelentenek ezek a fogalmak, akár reklámot akarunk szolgáltatni, akár termékünket kívánjuk reklámozni.

A reklám a kommunikáció egy formája, rendszerint egy bizonyos áru vagy szolgáltatás megvételére, illetve igénybevételére ösztönző, esetleg egy egész márka, cég, terület vagy pusztán csak egy cél javára szóló hirdetés. Bővebb értelemben ezek összes, szűkebben csak a fizetett változatait soroljuk ide. A reklámok elkészítése és sugárzása szolgáltatás, az erre való igény működteti az úgynevezett reklámipart. A reklám jelszava: "válaszd ezt!"

Marketing

Szűkebb értelemben: a marketing olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat, megismerteti azokat a fogyasztókkal, kialakítja az árakat, megszervezi az értékesítést és befolyásolja a vásárlókat.

Tágabb értelemben: a marketing a vállalat egészére kiterjedő - a vevőkkel való azonosulást hangsúlyozó - filozófia, szemléletmód, amelynek megvalósítása a vállalati felsővezetés feladata oly módon, hogy a vállalati résztevékenységek integrációjában a marketing szempontok domináljanak.

Kiterjesztett értelemben: a marketing minden értékkel rendelkező jószág (termék, szolgáltatás, eszme, ötlet, érzés stb.) cseréje. Az üzleti szférán túl kiterjed az olyan nem nyereségorientált területekre is, mint pl oktatás, kultúra, vallás, politika.( gondoljunk csak az év elején adónk 1 %-ért folytatott versenyre). A marketing jelszava " azt is megmondom, miért válaszd ezt!".Online reklám

Különféle hagyományos bannerek, átúszó hirdetések, portal takeoverek, közbeiktatott reklámok, szponzorációk, animált kurzorok, hírlevelek és számos további közismert, mára már az internetezők által megszokott megoldás. Mind-mind direkt reklám lehetőség, melyet az adott kampány által támasztott igényekhez alkalmazkodva, egyedileg alakítanak ki elsősorban a célcsoport szokásaihoz, illetve a hirdetett termék vagy szolgáltatás sajátosságaihoz igazodva.

Egyre elterjedtebb reklámeszközök, a promóciókhoz vagy szolgáltatások megismertetéséhez kapcsolt online versenyek vagy interaktív játékok. Szintén látványos grafikai megoldásokkal buzdítják a felhasználókat valamilyen jutalom megszerzésére, miközben megismertetik a termékkel, szolgáltatással.

Reklámokra vonatkozó szabályok

Kik a szereplői egy reklámra, marketingre irányuló szerződésnek?

 1. Reklámozó: akinek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve aki a saját érdekében a reklám közzétételét megrendeli.
 2. A reklámszolgáltató: aki tevékenységi körében a reklámot megalkotja, létrehozza, illetve ezzel összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt.
 3. A reklám közzétevő: A reklám közzétevője: aki a reklám közzétételére alkalmas eszközökkel rendelkezik és ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi.

Mi az, amit szabad és mi az, amit nem szabad?

Az a közkeletű és közismert szlogen miszerint mindent szabad, amit a törvény nem tilt, ebben a tevékenységi körben tökéletesen helytálló.

Tilos általában:

 1. a személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sértő,
 2. erőszakra buzdító, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöző,
 3. félelemérzetet keltő,
 4. gyermek- és fiatalkorúaknak szóló, fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsító tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmazó, a felnőtt korúaknak való áru vásárlására ösztönöző,
 5. gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődését károsító, így különösen az a reklám, ami a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be,
 6. a burkolt és tudatosan nem észlelhető reklám,
 7. a tisztességtelen verseny tilalmába, illetve fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmába ütköző reklám.
 8. az olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik.

Egyes árukra vonatkozó tilalmak:

 1. fegyver, lőszer, robbanóanyag,
 2. kizárólag orvosi vényre, vagy kórházi felhasználásra engedélyezett gyógyszer,
 3. kábítószer vagy pszichotrop anyagot tartalmazó szer,
 4. meghatározott esetekben és helyeken dohányáru, alkohol reklámozása tilos.

Reklámozó, reklámszolgáltató vagyok, mit kell tennem, hogy a reklám közzétehető legyen?

 1. Reklámozó:
  1. a reklámozó azonosítható módon megnevezi a vállalkozását, megjelöli a székhelyét vagy az állandó belföldi telephelyét, továbbá az adószámát a reklám közzétételének megrendelésekor a reklámszolgáltató - ennek hiányában a reklám közzétevő - részére bemutatja,
  2. előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső árura vonatkozó reklám esetén a reklámozó köteles a reklámszolgáltatónak - ennek mellőzése esetén a reklám közzétevőnek - nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték, és annak alapján az áru forgalomba hozható. Ha az áru nem esik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. Ilyen nyilatkozat hiányában a reklám nem tehető közzé.
  3. fogyasztó részére csomagküldés útján belföldön értékesítendő árura vonatkozó reklámnak azonosítható módon tartalmaznia kell a reklámozó megnevezését, a székhelyének vagy az állandó belföldi telephelyének (üzlethelyiségének) megjelölését, valamint a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételi számát.
 2. Reklámszolgáltató:
  A reklámozó által kötelezően bemutatandó adatokat, nyilatkozatokat regisztrálja és egy évig megőrzi. A szükséges adatok és nyilatkozatok nélkül a reklám nem tehető közzé.

Felelősség: a tilalmak és a megjelenésre vonatkozó szabályok betartásáért a reklámozó, a reklámszolgáltató vagy közzétevő egyetemlegesen felelősek.

A reklámozással kapcsolatos szerződés megbízási szerződés , melynek alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni, a megbízó érdekében és utasításának megfelelően, melyért a megbízottat díj illeti meg.

Itt kell még szót ejteni az előzetes véleményezésről. Az előzetes véleményezés egy ún. Megfelelőségi nyilatkozat arról, hogy egy adott hirdetés megfelel-e a reklámokra vonatkozó szabályoknak. A megfelelőségi nyilatkozatot a reklámozók vagy a reklámszolgáltató kérésére készül el. Ez az állásfoglalás csökkenti a szabályszegés, és ebből következően a tartalmi kifogásokat előidéző reklám kockázatát, bár azt teljesen nem zárja ki. Azzal, hogy már a kampány előkészületeinek korai stádiumában megkérik ezt az állásfoglalást, a reklámozó vagy a reklámszolgáltató megerősítést kap arról, hogy megfelelnek-e a legmagasabb etikai normáknak. Az állásfoglalással kiküszöbölhető, hogy a hirdetők időt és pénzt pazaroljanak szabályellenes, ezért valószínűleg rövid életű kampányokra. Ilyen állásfoglalást az ÖRT díjmentesen készít el.

Web és e-mail hirdetések szabályai

A reklámtevékenység elektronikus térben való megvalósítása speciális szabályozást kíván elsősorban annak érdekében, hogy a közvetítő szolgáltatók felelőssége megfelelően érvényesüljön (pontosabban a felelősség alóli mentesülés szabályai).

Mik is a web és e-mail hirdetések?

Az elektronikus úton, távollevők részére történő, az igénybe vevő egyedi hozzáférése útján történő reklámozás.

Mi a különbség az elektronikus hirdetés és a reklám között?

Az elektronikus kereskedelmi törvény a weben keresztül és elektronikus levelek útján megvalósuló hirdetési tevékenységet elektronikus hirdetésnek minősíti.
Az elektronikus hirdetés és a reklám sok tekintetben eltérnek egymástól. A Reklámtörvény rendelkezéseit csak az áruk értékesítésére, igénybevételére és vállalkozások népszerűsítésére határoz meg rendelkezéseket, addig az elektronikus kereskedelem szabályai akkor is alkalmazandók, ha a közlés társadalmi célról tájékoztatást tartalmaz, vagy vállalkozásnak nem minősülő szervezet érdekében történik. (Azonban a domain név közlés és a vállalkozás árujára, szolgáltatására vagy arculatára vonatkozó, a vállalkozástól, szervezettől vagy személytől független közlés nem minősül elektronikus hirdetésnek, egyes esetekben akkor sem, ha ellenérték fejében történik a megjelentetés.)

Az elektronikus hirdetés szereplői

 1. elektronikus hirdető: akinek érdekében az elektronikus hirdetést közzéteszik, illetve aki a saját érdekében az elektronikus hirdetés közzétételét megrendeli;
 2. elektronikus hirdetési szolgáltató: aki tevékenységi körében az elektronikus hirdetést elkészíti, létrehozza, illetve ezzel összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt;
 3. elektronikus hirdetés közzétevője: aki az elektronikus hirdetés közzétételére alkalmas eszközökkel rendelkezik és ezek segítségével az elektronikus hirdetést megismerhetővé teszi.

Az elektronikus hirdetés általános szabályai

Az elektronikus kereskedelmi törvény valamennyi elektronikus hirdetésre irányadó (vagyis mind a web alapon megjelenített, mind az e-mailben küldött hirdetések) szabálya, hogy a hirdetés hozzáférhetővé válásával egyidőben tájékoztatást kell adni a hirdetési jellegről, a hirdető személyéről. A tájékoztatásnak világosnak és egyértelműen azonosíthatónak kell lennie.

Felelősség: Ezen tájékoztatási szabály megszegése esetén mind a hirdető, a hirdetési szolgáltató és a hirdetés közzétevője egyetemlegesen felelősek. Amennyiben a hirdetés különleges ajánlatot (pl.: árengedmény, jutalomsorsolás, ajándéksorsolás), sorsolásos játékra vagy más szerencsejátékra vonatkozó információt tartalmaz, a felhívás részleteit könnyen hozzáférhetővé kell tenni. Az utóbbi két játékkörben az ilyen jelleget szintén fel kell tüntetni a hirdetésben, a szabályok megszegéséért csak a hirdető vonható felelősségre.

E-mail hirdetések szabályai

E-mail hirdetés kizárólag előzetes, egyértelmű, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása birtokában vagy akkor küldhető, ha a hirdető az e-mail címhez áru vagy szolgáltatás értékesítése során jutott hozzá és a hirdetés tartalma ezen áruhoz, szolgáltatáshoz hasonló tartalmú. Ez utóbbi esetben a további hirdetésküldés megtiltható, illetve a hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható. Visszavonás és tiltás esetén ennek a személynek e-mail hirdetés nem küldhető, a nyilvántartásokból törlendők az elérhetőségek. A hirdetés feladójának valós személyéről minden esetben tájékoztatást kell tartalmaznia a hirdetésnek.

Felelősség:Az e-mail hirdetések szabályainak megszegése esetén a hirdetési tevékenység mindhárom szereplője egyetemlegesen felelős.

Mit jelent a PR, és milyen a jó PR?

A PR, vagyis a public relations "közönségkapcsolat" néven vonult be a magyar marketing szaknyelvbe, de legtöbbször mégis egyszerűen csak "píár" a neve és arra irányul, hogy hogyan ismertessem meg vállalkozásomat minél szélesebb körben. Hogyan kell ezt jól csinálni, hogy multinacionális cégként vagy kisvállalkozásként egyaránt bekerülhessünk a sajtóba?
A PR legismertebb szlogenje szerint "a mókus is patkány, csak jobb a sajtója". Az internettel a PR új korszaka köszöntött be: a cégeknek nem elég tisztességesnek látszani, annak is kell lenni.

Hogyan indul a PR?

A PR kiindulópontja mindig az kell legyen, hogy mit gondolnak az emberek a cégről, a termékekről, a megbízhatóságról, dolgoznának-e a cégnél, ajánlják-e ismerőseiknek?

Mire jó a PR?

A PR nem a megtévesztő, hanem a kedvező arculat kialakításának eszköze.
A tehetős multinacionális cégek lehetőségei teljesen mások, amikor PR kampányra kerül a sor, mint a kisvállalkozások lehetőségei. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy egy kisvállalkozónak le kell mondania a sajtóban való megjelenésről.

A kisvállalkozások PR-ja

A hiedelmekkel ellentétben egy kis cégnek is vannak lehetőségei a megjelenésre, legyen az akár nyomtatott sajtó, akár elektronikus - bár tény, hogy az internet alapjaiban változtatja meg a korábbi korlátokat.

Mit tehetünk?
 1. vállalkozói eseményeken való részvétel. Itt akár a helyi média is megjelenhet, és máris kialakulhat a személyes kapcsolat.
 2. pályázatokon, versenyeken való részvétel. Kisvállalkozások számára többször hirdetnek meg olyan versenyeket, amelyen a győztesek publicitást kaphatnak.
 3. üzleti ismeretségek kiépítése. A vállalkozók egy része felismerte, hogy ha minden lehetőséget megragad (oktatások, fórumok, tréningek), akkor gyorsan épül az ismeretségi körük, amiben minden bizonnyal van újságíró is.
 4. értékes szakmai anyagok a honlapon, előadásokon. Előbb-utóbb a honlap mérvadó anyagaira rátalálnak, és különböző hivatkozások fognak rámutatni az oldalra, ami ismét csak jó hírünket kelti.
 5. gyors reakció. Egy kisvállalkozás esetében nem kell főnöki jóváhagyás, így még a nagy cégek előtt is "becsusszanhatunk", különösen, ha még a véleményünket is nyíltan felvállaljuk.
 6. jó fotó legyen készenlétben a termékről, boltról, magunkról.
 7. blog. Ismét hallatlan előny a kisvállalkozások oldalán! A blog az internet új generációjának a gyermeke, és hihetetlen pörgést tud előidézni egy kisvállalkozás körül. A blogokról pedig tudomást kell venni, ugyanis az embereket érdekli mások véleménye egy-egy termékről vagy szolgáltatásról!
Forrás: sikermarketing.hu

(Jogszabályok:
- a 2008. évi XLVII. tv. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- a 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;
- a 2001. évi XCVI. tv. a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről;
- a 2001. évi CVIII. tv. az elekronikus kereskedelemről;
- az 1997. évi LVIII. tv a gazdasági reklámtevékenységről

(Reklámtörvény);
- az 1996. évi I. tv. a rádiózásról, televíziózásról (Médiatörvény) 10.§-17.§-ig;
- az 1996. évi LVII tv. a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról (Versenytörvény);
- az 1959. évi IV. tv. (PTK) 474.§-483.§-ig;
- az Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT) ajánlás a reklámok előzetes elbírálására;
- a Magyar Reklámetikai Kódex;
- a Tartalomszolgáltatói Kódex )