Helló, üdvözlünk a profiszerzodes.hu-n!
Mit találsz nálunk?
Aláírásra kész szerződésmintákat útmutatóval, amiket azonnal le is tölthetsz.
Mit jelent, hogy szerződésminta?
Olyan kész szerződéstervezet az adott témában, amiben Neked már csak 1-2 adatot kell kitölteni.
Hogyan tudod letölteni?
A szerződminták letöltéséhez 1 darab SMS-t kell küldeni és válaszként megkapod a letöltési kódot.
 

Gépjármű bérleti szerződések

[ Vissza a főoldalra ]
Letölthető szerződésminták ebben a témában:

Gépjármű bérleti szerződések

A gépjármű bérleti szerződések körében az autó, motor, busz, teherkocsi, hajó bérletével kapcsolatos szabályokkal foglalkozunk az általánosan érvényes, és külön jelzéssel a speciális előírásokkal.

A bérleti szerződés alapján a bérbeadó köteles a dolgot időlegesen a bérlő használatába adni, a bérlő pedig bért fizetni.

Mit tartalmaz a gépjármű bérleti szerződés?

 1. a bérbeadó és a bérlő megnevezése
  Magánszemély esetén: név, születési hely, idő, anyja neve, személyi igazolvány száma(személy azonosítására alkalmas okirat neve, száma), lakcíme.
  Nem magánszemély esetén: cégszerű megnevezés, telephely címe, cégbejegyzés száma.

 2. a bérelt gépjármű megnevezése, tipusa, forgalmi rendszáma, alvázszám(vagy azonosításra alkalmas adat), felszerelési tárgyak,
 3. a bérlet időtartamának meghatározása,
 4. bérleti díj összege, a fizetés időpontja, módja, és a kaució vagy letéti díj,
 5. a bérelt gépjármű át-és visszaadásának helye,
 6. a bérbeadó és a bérlő jogai és kötelezettségei a szerződésben.
A bérleti szerződés formája: mindig írásbeli, tanuk közreműködésével írják alá.

A bérleti szerződés időtartamának meghatározása.

A bérleti szerződés időtartamát általában
 1. bérleti napokban határozzák meg: egy, két, stb. nap. Kezdő időpontja a gépjármű átadásának időpontja, az adott naptári nap és óra, innen számít a meghatározott napok (24 órák) száma.
 2. Hosszútávú bérletről beszélünk akkor, ha a szerződés aláírásakor a várható használat időtartama meghaladja a 13 hónapot.
 3. Létezik az ún. nap+kilométer alapú bérlet, ahol értelemszerűen a bérleti napokhoz meghatározott megtehető kilométer tartozik. Az ilyen alapon meghatározott bérletnek az elszámoláskor van jelentősége.

Mi a helyzet, ha a bérlő nem a szerződés szerinti időben adja vissza a gépjárművet?

 1. határidő előtt: ilyenkor, ha a bérlő előzetesen nem jelezte szándékát, a teljes bérleti díjat ki kell fizetnie,
 2. határidő után:
  • a bérbeadó 1 órai késedelem esetén nem intézkedik,
  • a bérbeadó 1 órát meghaldó késedelem esetén egy újabb napi bérleti díjat számol fel,
  • a bérbeadó 3 napot meghaladó késedelem esetén rendőrségi feljelentést tesz és minden ebből eredő költséget a bérlőnek kell fizetnie az egyéb jogkövetkezményeken felül.

A bérleti díj összege, a fizetés időpontja és módja, a kaució vagy letéti díj

 1. A bérleti díj összegét a bérbeadó állapítja meg a bérelt gépjármű tipusa, a bérlet időtartamának függvényében (kategória díjak).
 2. A bérleti díjat a szerződésben megállapított időpontban és módon kell megfizetni (készpénz, vagy átutalás). Hosszútávú bérlet esetén a bérleti díj havonta esedékes.
 3. A nap+kilométer alapú bérlet esetén a meghatározott nap és kilométer után fizetendő a bérleti díj. A meghatározott kilométer túllépése esetén (túlfutás) a bérbeadó minden esetben díjat számol fel, rendszeres időközönként a bérlővel tételesen elszámol (havi díjfizetéskor).
 4. A kaució vagy letéti díj előre fizetendő, a bérbeadó által meghatározott összeg, amely a bérleti díj összegét, a bérlő által okozott és meg nem térített károkat hivatott fedezni. Problémamentes bérlet esetén a szerződés lejártakor azonnal és teljes összegben visszajár.

Mit tartalmaz a bérleti díj összege, mit kap a bérlő a díj ellenében?

A bérleti díj tartalmazza a gépjármű rendeltetésszerű használati jogát, a rendeltetésszerű használattal kapcsolatos rendszeres kötelező felülvizsgálat, és eseti meghibásodás- és az ezzel járó karbantartás és javítás- költségeit, valamint a felelősség és CASCO biztosítás díját.

A bérelt gépjármű át- és visszaadásának helye:

általános esetben a bérbeadó telephelye, de a szerződésben megállapodhatunk más helyszínben is. Ilyen esetekben a bérbeadó rendszerint, de nem szükségszerűen km/Ft-ban meghatározott külön díjat számít fel.

A bérbeadó jogai

 1. a bérbeadó jogosult a bérleti díjra, a kaució vagy letéti díj összegére a bérlet ideje alatt,
 2. a bérbeadó jogosult a bérleti díj összegének módosítására,
 3. a bérbeadó jogosult a bérlő súlyos szerződésszegő magatartása esetén a szerződés azonnali felbontására és a gépjármű telephelyére történő visszaszállítására,
 4. a bérbeadó jogosult a bérlő vezetői engedélyét ellenőrizni.

A bérbeadó kötelezettségei

 1. a szerződés szerinti gépjárművet rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérlő részére átadni (megfelelő műszaki állapot, forgalmi engedély, biztosítási iratok, stb.). A bérbeadó a gépjármű rendeltetésszerű használhatóságáért szavatossággal tartozik.
 2. megfelelő körülmények fennállása esetén cserejárművet biztosítani a lehető legrövidebb időn belül( az ország területén belül 8 óra),
 3. a bérlet ideje alatt a gépjármű terheit (adó, biztosítás) viselni.


A bérlő jogai:

 1. a bérlő jogosult a szerződés szerinti gépjármű rendeltetésszerű használatára,
 2. a bérlő jogosult megfelelő körülmények fennállása esetén cserejárműre,
 3. a bérlő jogosult a bérlet ideje alatt birtokvédelemre,
 4. a bérlő jogosult a bérleti díj felemelése esetén a szerződéstől elállni.

A bérlő kötelezettségei:

 1. a szerződés szerinti bérleti díj és kaució vagy letét megfizetése,
 2. a gépjárművet rendeltetésszerűen használni,
 3. a KRESZ előírásat maradéktalanul be kell tartania,
 4. a gépjármű rendeltetésszerű használata során felmerülő mindennapos költségeket (tankolás) viselni,
 5. saját hibás baleset esetén köteles a CASCO önrészt a bérbeadónak megfizetni,
 6. esetlegesen szükséges apró javításokat, illetve a bérlet ideje alatt esedékes időszakos szervizelést a megfelelő márkaszervízben kell elvégeztetni,
 7. a bérlet lejártakor a gépjárművet az átvételkorinak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotban a bérbeadónak visszaadni.

A bérlő semmilyen körülmények között nem jogosult:

 1. a gépjármű vezetését - a bérbeadó előzetes írásbeli engedélye hiányában - harmadik személynek átengedni; vagy a gépjárművet külföldre vinni,
 2. a gépjárművel bármilyen típusú versenyen, illetve vetélkedőn, vagy hasonló eseményen részt venni,
 3. a gépjárművet üzletszerűen személyszállításra használni, vagy a haszongépjárművet (tehergépkocsi) a forgalmi engedélyben foglaltaktól eltérően használni,
 4. a gépjárművet további bérletbe adni.

Mi a teendő baleset, káresemény, a gépjármű ellopása esetén?

Ilyen esetekben alapvető, hogy a rendőrségen kívül a bérbeadót mindig és haladéktalanul értesíteni kell.

Baleset esetén szükséges teendők.

 1. a bérlő köteles gondoskodni az ún. Európai Baleseti Bejelentő nyomtatvány hiánytalan kitöltéséről, továbbá köteles haladéktalanul rendőri intézkedést kérni, valamint arról az eljáró rendőrtől igazolást kérni,
 2. a személyi sérüléssel együtt járó baleset helyszínének elhagyása tilos,
 3. a bérlő köteles a baleset bekövetkeztéről a bérbeadót telefonon vagy más alkalmas módon haladéktalanul értesíteni. Az értesítésben közölni kell, hogy a gépjármű milyen műszaki állapotban van, valamint a bérbeadó kérésére a baleset körülményeit – az esetleges tanúk megjelölésével – részletesen le kell írni. A bérlőnek ki kell töltenie a bérbeadó által biztosított ún. kárbejelentő nyomtatványt és baleseti bejelentőlapot és azt haladéktalanul a bérbeadónak megküldeni.
 4. a baleset nyomán mozgásképtelenné vált gépjárművet a bérlő semmilyen körülmények között nem hagyhatja magára, illetve szükség esetén köteles a gépjármű megfelelő és kellően biztonságos őrzéséről gondoskodni,
 5. a bérlő a kárérvényesítési eljárás és/vagy a szükséges javítások elvégzése érdekében köteles a gépjárművet a bérbeadó és/vagy a biztosító rendelkezésére bocsátani,
 6. a kárbejelentést követően a kárrendezés érdekében a bérbeadó jár el az érintett biztosítónál.

Lopás és egyéb káresemény esetén szükséges teendők.

A gépjármű vagy tartozékai ellopása esetén a bérlő köteles a rendőrséget és a bérbeadót haladéktalanul értesíteni, feljelentést tenni, valamint a feljelentést, a kárbejelentőt, a gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait haladéktalanul a bérbeadó rendelkezésére bocsátani.

Hajóbérleti szerződés

A hajóbérleti szerződésben külön rögzíteni kell:
 1. a bérlő vezetői engedélye számát, kijelentését, mely szerint a hajó vezetéséhez szükséges ismeretekkel rendelkezik,
 2. a bérlő saját felelősségére, a hajólevélben foglaltak betartásával, utasokat vehet fel,
 3. a hajó át- és visszaadásának helyét (a kikötő megnevezését), az átadás és visszaadás leltár szerint történik,
 4. azon időjárási körülményeket (szélerősség), melyek bekövetkezése esetén a hajó a kikötőt nem hagyhatja el,
 5. a kaució és az előleg összegét.
Hajóbérlet esetén a bérbeadó jogosult a bérlő illetve legénysége hozzáértéséről meggyőződni.Ezt nevezik próbahajózásnak, melynek időtartama a bérleti időbe beszámít.

(Jogszabályok: 1959. évi IV. tv./PTK/ 423.§-433.§-ig a bérlet általános szabályai, 1/1975.(II. 5:) KPM. BM. együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól /KRESZ/ 2000. évi XLII. tv. a víziközlekedésről, 15/2001.(IV. 27.) KöViM. rend. a hajózási képesítésekről )