Helló, üdvözlünk a profiszerzodes.hu-n!
Mit találsz nálunk?
Aláírásra kész szerződésmintákat útmutatóval, amiket azonnal le is tölthetsz.
Mit jelent, hogy szerződésminta?
Olyan kész szerződéstervezet az adott témában, amiben Neked már csak 1-2 adatot kell kitölteni.
Hogyan tudod letölteni?
A szerződminták letöltéséhez 1 darab SMS-t kell küldeni és válaszként megkapod a letöltési kódot.
 

Egészségügyi szolgáltatói szerződések

[ Vissza a főoldalra ]
Letölthető szerződésminták ebben a témában:

Egészségügyi szolgáltatói szerződés

Mit takar az egészségügyi szolgáltatás fogalma?

Az egészségügyi szolgáltatás nem más, mint az egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély birtokában végezhető egészségügyi tevékenységek összessége, amely az egyén egészségének megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása, vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve pl. a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos külön jogszabály szerinti tevékenységet, valamint a mentést és a betegszállítást, a szülészeti ellátást, az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokat, stb.

Tehát röviden összefoglalva: az egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély birtokában végzett egészségügyi tevékenység összessége.

Ki az egészségügyi szolgáltató?

A tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély alapján jogosult, egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.

Milyen formában találkozunk egészségügyi szolgáltatóval magánszemélyként?

 1. a társadalombiztosítás keretei között (elmegyünk a háziorvosunkhoz, aki továbbküld a szükséges szakrendelőkbe, kórházba, stb.)
 2. önkéntes kölcsönös biztosító pénztár tagjaként. Ilyen esetben a Pénztárral belépéskor kötött szerződésünk (a befizetett összeg arányában) határozza meg azt, hogy a társadalombiztosítás által nyújtott szolgáltatásokon kívül milyen szolgáltatásokra vagyunk jogosultak. Ezen szolgáltatások (pénzbeli vagy természetbeli szolgáltatások) körét a szerződésünk pontosan felsorolja.
  Így például:
  • otthoni gondozás, amelyet a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató nyújthat;
  • gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása;
  • fürdőszolgáltatás támogatása, melynek keretében a gyógyfürdő, mozgásszervi betegeket ellátó nappali kórház, gyógyfürdőkórház, szanatórium, éghajlati gyógyintézet, klímagyógyintézet, gyógyvíz-ivócsarnok és gyógybarlang (barlangterápiás intézet) egészségügyi szolgáltatásai, gyógyellátásai igénybevételének támogatása, vagy közfürdők fürdőgyógyászati részlege által nyújtott gyógykezelések igénybevételének támogatása nyújtható;
  • látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás, mely a Braille írással készült könyvek, magazinok árának, a vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása, valamint vak pénztártag vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása lehet;
  • életvitelt elősegítő szolgáltatás, amely mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítási költségeinek támogatása (így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése) lehet;
  • a szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések támogatása;
  • a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása;
  • pénzbeli kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások, amely a pénztártag kieső jövedelemének teljes vagy részbeni pótlásaként, valamint a megváltozott munkaképesség miatt keresettel nem rendelkező személyek részére nyújthatók;
  • hátramaradottak segélyezése: a pénztártag halála esetén;
  • gyógyüdülés támogatása, melynek keretében a természetes gyógytényezőkről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti gyógyüdülőben vagy gyógyszállóban igénybe vett egészségügyi szolgáltatást is tartalmazó gyógyüdülés támogatható;
  • a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások támogatása, melynek keretében különösen pálya-, uszoda-, teremhasználatra, illetve foglalkozáson való részvételre jogosító bérletjegy megvásárlása támogatható. Nem tekinthető a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadásnak az utazás, a szállás, a sportruházat, sportlábbeli és az étkezés költsége. A sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások támogatása személyenként és naptári évenként legfeljebb a tárgyév január 1-jén érvényes minimálbér havi összegének mértékéig vehető igénybe.

 3. munkavállalóként a munkáltatónk által a foglalkozás egészségügyi ellátásról szóló szerződés keretében.

Milyen szerződést köthetünk munkáltatóként az egészségügyi szolgáltatóval?

Szerződést kötünk a foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítására.

A szerződés keretében

A Szolgáltató kötelezettségei:

 1. végzi a mindenkor érvényes Munkavédelmi Szabályzatban meghatározott munkaköri alkalmassági (ideértve az előzetes-, időszakos-, a soron kívüli, a záró) vizsgálatokat és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat,
 2. eleget tesz a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos valamennyi jelentési kötelezettségnek és rendelkezik a jogszabályokban előírt formanyomtatványokkal,
 3. végzi a védőoltásokkal kapcsolatos kötelezettségek lebonyolítását, továbbá vezeti az előírás szerinti nyilvántartást,
 4. a foglalkozási megbetegedések gyanújának tisztázásához szükséges vizsgálatokat elvégzi, az előírt hatósági bejelentéseket megteszi,
 5. pozitív laboratóriumi eredmény, foglalkozási megbetegedése gyanúja esetén azonnal értesíti a Megbízót,
 6. végzi a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálatát a szükséges (éves,féléves) gyakorisággal, vagy változás bekövetkezésekor soron kívül,
 7. egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást tart,
 8. végzi a megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazási feltételeinek vizsgálatát,
 9. megfelelő informatikai háttérrel rendelkezve előírásszerűen vezeti a dolgozók foglalkozás-egészségügyi nyilvántartását,
 10. a megbízó igényei szerint járulékos szolgáltatásokat biztosít (pl. gépjárművezetői és lőfegyver viselési alkalmasság orvosi elbírálása, rendszeres munkahelyi orvosi-konzultáció lehetősége, elsősegélynyújtás és egyéb oktatások, ergonómiai, munkapszichológiai vizsgálatok, receptfelírási lehetőség receptfelírási díj ellenében.

A Megbízó kötelezettségei:

 1. a Szolgáltatóval közösen írásban meghatározza a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, valamint a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat.
 2. végzi alkalmazottainak foglalkozás-egészségügyi osztályba (A, B, C, D) történő besorolását. A besorolás elvégzéséhez kérheti a Szolgáltató vagy a területileg illetékes munkavédelmi felügyelőség segítségét.
 3. köteles az általa kitöltött, aláírt és lebélyegzett vizsgálatkérő nyomtatványon („Munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatra utalás”) igényelni a jogszabály által előírt munkaalkalmassági vizsgálatot.
 4. a Megbízó köteles a létszám, munkakör, illetve a besorolási változásokat a Szolgáltató felé haladéktalanul írásban jelezni.
 5. beszerezni a szükséges védőoltásokat és gondoskodni azok tárolásáról saját eszközeivel.
 6. megfizetni a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás díját és a szerződés szerinti járulékos szolgáltatások díját.

Egészségügyi (egészségpénztári) szolgáltatóként alapvetően az egészségpénztárral szerződünk.
Egészségügyi szolgáltatásokat nyújtani az egészségpénztárral (biztosító) az adott szolgáltatásra kötött finanszírozási szerződés alapján lehet.

Az egészségpénztár(biztosító) finanszírozási szerződést köt az adott szolgáltatás nyújtására jogosító, működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatóval, amennyiben a szolgáltatónak nincs 60 napon túli köztartozása.

Az egészségügyi szolgáltatóval kötött finanszírozási szerződésben meg kell határozni:

 1. a lekötött kapacitáson nyújtandó szolgáltatásokat szakterületenkénti bontásban, ( az általános orvosi ellátástól az urológiáig) a területi ellátási kötelezettség és a rendelkezésre állás megjelölésével, ideértve azt is, hogy az adott szolgáltatást saját maga vagy más egészségügyi szolgáltató igénybevételével nyújtja,
 2. szolgáltatás nyújtásához rendelkezésre álló, a finanszírozás szempontjából meghatározó feltételeket,
 3. az egészségügyi szakellátásra történő beutalásra jogosult, a táppénzfizetés alapjául szolgáló keresőképesség elbírálására, továbbá a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és ellátás támogatással történő rendelésére jogosult személyek azonosító adatait,
 4. az egészségügyi szolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségét.

Egészségügyi szolgáltatás kizárólag az egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély birtokában, az abban meghatározottak szerint kezdhető meg illetve folytatható.

A működési engedély csak abban az esetben adható ki, ha a kérelmezőnek az egészségügyi szolgáltatás során okozott kár megtérítésére van felelősségbiztosítása.

(Jogszabályok:
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.;
a kötelező egészségbiztosítási ellátásokról szóló 1997. évi LXXXIII. tv. és a végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.(XII. 1) Korm. sz. rend.;
az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv.;
a foglalkozás egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995.(VII. 14.) Korm. sz. rend.;
a munkaköri, szakmai illetve személyes higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról, véleményezéséről szóló 33/1998.(VI. 24.) NM. sz. rend.;
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, a működési engedélyről és az egyéni vállalkozás keretében végezhető egészségügyi szolgáltatásról szóló 69/2002(IV. 12.) Korm. sz rend.; az egészségügyi és a hozzájuk tartozó személyi adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. tv.;
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 178.§ 20. pont.)