Helló, üdvözlünk a profiszerzodes.hu-n!
Mit találsz nálunk?
Aláírásra kész szerződésmintákat útmutatóval, amiket azonnal le is tölthetsz.
Mit jelent, hogy szerződésminta?
Olyan kész szerződéstervezet az adott témában, amiben Neked már csak 1-2 adatot kell kitölteni.
Hogyan tudod letölteni?
A szerződminták letöltéséhez 1 darab SMS-t kell küldeni és válaszként megkapod a letöltési kódot.
 

www.profiszerzodes.hu Általános Szerződési Feltételek

www.profiszerzodes.hu Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) célja, hogy részletesen meghatározza REDMARK, mint Szolgáltató és az Igénylő szerződés előtt ajánlati fázisban levő jogviszonyát és az Előfizető szerződéses jogviszonyát. Az ÁSZF minden weboldalra látogató Igénylőre és Előfizetőre egységesen érvényes. Az ÁSZF kiadás napjától határozatlan ideig hatályos.
Kiadás hely és napja:: Budapest, 2009.01.14.

1. Szolgáltató neve és adatai

Cég neve: REDMARK Kft.
Cégjegyzék száma: 01-09-893545
Adószám: 14203268-2-43
EU adószám: HU-14203268
Székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 152.
Bank: CIB Bank Zrt.
Számla szám (HUF): 10702332-47162400-51100005
Főtevékenység: 63.11’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

2. Ügyfélszolgálat elérhetősége

E-mail: help@profiszerzodes.hu
A személyes ügyfélszolgálat elérhetősége: 1112 Budapest, Budaörsi út 152.
A személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: munkanapokon 10-12 között kizárólag előjegyzés alapján.
Előjegyzés módja és helye: a help@profiszerzodes.hu e-mail címen
Postacím: 1112 Budapest, Budaörsi út 152.

3. Alapfogalmak

„Előfizető” – olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, aki vagy amely a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával ilyen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéses viszonyban áll.
„Emelt díjas SMS” – az Emelt Díjas Szolgáltató által üzemeltetett emelt díjas telefonszámra irányuló SMS, melynek díja az általános tarifánál magasabb.
„Emelt Díjas Szolgáltatás” – – Emelt Díjas Hívásszolgáltatás és/vagy az Emelt Díjas SMS Szolgáltatás.
„Emelt Díjas Szolgáltató” – a távközlési (elektronikus hírközlési) szolgáltatók szerződött partnere, aki/amely jogosult az adott elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatában az általános hívásdíjnál magasabb tarifával elektronikus hírközlési szolgáltatásokat üzemeltetni. Az Emelt Díjas Szolgáltató részesedik a távközlési szolgáltató számára általa generált emelt díjas hívásokból származó bevételekből.
„Mobil Operátor” – GSM mobil rádiótelefon hálózatot üzemeltető elektronikus hírközlési szolgáltatók (Magyar Telekom (T-Mobile) Nyrt., a Pannon GSM Távközlési Zrt. és a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.
„SMS” – Short Message Service, rövid szöveges üzenet.
„Szerződésminta Szolgáltatás” – Tartalom Szolgáltató által az Előfizetők részére jelen megállapodás alapján az Emeltdíjas Szolgáltatás útján nyújtott szolgáltatások összessége.
„Egyedi Szerződéskészítési Szolgáltatás” – Tartalom Szolgáltató által az Előfizetők részére jelen megállapodás alapján az Átutalással fizetett Szolgáltatás útján nyújtott szolgáltatások összessége.
„Tartalom Szolgáltató” – a tárgyi tartalmakat (pl. hírek, játékok, szórakozás, szavazás, dokumentumok stb.) összegyűjtő, rendszerező, és az Előfizetők részére elérhetővé tevő szolgáltató, amely a tartalom részét képező szellemi tulajdon felhasználására tekintettel a jogdíj(ak) megfizetésére köteles. Az előfizetői szerződésben és jelen ÁSZF-ben a Tartalom Szolgáltató: REDMARK, mely REDMARK, vagy Szolgáltató néven kerül megjelölésre.

4. A Szerződésminta szolgáltatás igénybevételének feltételei: műszaki, földrajzi, időbeli és esetleges egyéb korlátai

REDMARK a szolgáltatást a Magyar Köztársaság területén nyújtja.
A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele az Előfizető részéről, hogy rendelkezzen megfelelő Internet szolgáltatás-hozzáféréssel és megfelelő végberendezéssel (pl.: Laptop), minimum MS Word 2003 vagy más RTF (pl.: WritePad) fájl típus olvasására alkalmas szoftverrel és azt futtatni képes operációs rendszerrel.
Szükséges továbbá, hogy Előfizető rendelkezzen valamely magyarországi Mobil Operátor által biztosított távközlési előfizetéssel és készülékkel, ami az alábbi szolgáltatások igénybe vételére alkalmas:
 • Emeltdíjas SMS küldése
 • SMS fogadása
 
A szolgáltatást mind a feltöltő kártyás, mind az előfizetéses Ügyfelek egyformán vehetik igénybe.
A szolgáltatás igénybevételének módja:
 1. Előfizető kiválasztja a www.profiszerzodes.hu oldalon a megvásárolandó szerződésmintát.
 2. Elküldi a „minta abc” kódot, amiben az „abc” a szerződés kódját jelöli
 3. A profiszerzode.hu oldalról SMS-ben kap egy választ, ami tartalmazza a letöltéshez szükséges titkos kódot.
 4. A titkos kódot kell beírni a weboldalon az arra kijelölt helyre és azonnal letölthetővé válik a kiválasztott tartalom.
 
A forgalom REDMARK hálózatában történő áramlása és belső útvonala nem tartozik az Előfizető hatáskörébe.
Az Előfizető a szolgáltatás igénybevételét, avagy használatát másnak nem engedheti át.
Az Előfizető a szolgáltatás igénybevétele után elfogadja, hogy a REDMARK hirdetést küldjön a szolgáltatásaival kapcsolatban. Továbbá a REDMARK lehetőséget nyújt a hirdetés fogadásról való egyszerű leiratkozásra.
Az Előfizető nem jogosult arra, hogy az előfizetői szerződés megkötésével az őt megillető jogokat egészében vagy részben harmadik személyre ruházza át.
Az Előfizető teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván vagy titkos kódján keresztül történik.
REDMARK köteles az Előfizető jelszavát harmadik fél felé titokban tartani. REDMARK az Előfizető jelszavát csak az előfizetővel közli, annak azonosítását követően. Minden személyes adatot az Adatkezelési Nyilatkozat szerint kezeli REDMARK.

5. Az Egyedi Szerződéskészítési szolgáltatás igénybevételének feltételei: műszaki, földrajzi, időbeli és esetleges egyéb korlátai

REDMARK a szolgáltatást a Magyar Köztársaság törvényei alapján nemzetközileg nyújtja.
A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele az Előfizető részéről, hogy rendelkezzen megfelelő Internet szolgáltatás-hozzáféréssel és megfelelő végberendezéssel (pl.: Laptop), minimum MS Word 2003 vagy más RTF (pl.: WritePad) fájl típus olvasására alkalmas szoftverrel és azt futtatni képes operációs rendszerrel.
 
Szükséges továbbá, hogy Előfizető rendelkezzen érvényes bankszámlaszámmal és/vagy online fizetésre alkalmas bankkártyával.
 
A szolgáltatás igénybevételének lépései:
 1. Előfizető benyújtja igényét, aminek elemei a megrendelt szolgáltatáscsomag és a megrendelés tárgyát leíró kérdésekre adott válaszok.
 2. REDMARK az igény teljesíthetőségét ellenőrzi:
  1. ha teljesíthető a REDMARK részéről, akkor Előleg díjbekérőt küld az Előfizető részére, ami tartalmazza a megrendelt szolgáltatás nevét, a díjbekérő sorszámát, a REDMARK adatait és bankszámla számát.
  2. ha teljesíthető, de nem a REDMARK részéről, akkor ügyvéd iroda partner felé kiközvetítheti az Előfizetőt.
  3. ha nem teljesíthető, akkor arról tájékoztatást ad.
 3. Előfizető köteles az előleg átutalásáról gondoskodni úgy, hogy:
  1. Normál megrendelés estén 48 órán belül a díj a REDMARK számláján jóváírásra kerüljön.
  2. Expressz megrendelés esetén REDMARK jogosult a befizetésről igazolást kérni a munka megkezdése előtt.
 4. Előfizető részére a REDMARK az ugyved@profiszerzodes.hu e-mail címéről küldi át az első Szerződésminta változat:
  1. Normál megrendelés 3 munkanapon belül
  2. Expressz megrendelés 1 munkanapon belül
 5. Előfizető módosítási igénnyel élhet 2 munkanapon belül, ezek után REDMARK jogosult a szerződési készítési igényt zárni és a végszámlát kiállítani.
 6. Előfizető telefonos konzultációs igényét az ügyfélszolgálati felületén kell, hogy jelezze Magyarországi munkanapokon minimum 4 órával korábban.
 7. A szolgáltatás teljesítése során az Előfizető igénybe vehet a díjcsomagokon túl opciós szolgáltatásokat is, melyekkel kapcsolatos eljárás azonos fentiekben ismertetekkel, díjazása utólag kerül kiszámlázásra, mely a teljes szolgáltatásra vonatkozó számlán kerül feltüntetésre.
 8. REDMARK jogosult újabb díjbekérő kiállítására, ha az Előfizető számláinak értéke elérte a bruttó 15.000Ft-ot, de a szolgáltatási folyamat még nem zárult le, melyet Előfizető köteles 48 órán belül a REDMARK számlájára eljutatni illetve ezt igazolni e-mailen: ugyved@profiszerzodes.hu vagy faxon: 1-999-7443.
 9. A végszámla fizetési határideje a számla keltét követő 3 munkanap.
 10. Amennyiben Előfizető nem tesz eleget fizetési kötelezettségének REDMARK jogosult késedelmi kötbér (a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese) felszámítására vagy a tartozást harmadik fél számára behajtásra átadni.
A fentiekben felsorolt tevékenységek hatályos díjazását a www.profiszerzodes.hu weboldal tartalmazza.

6. A hibabejelentő szolgáltatás használatának feltételei és folyamatai

REDMARK hibabejelentő szolgálata az ügyfélszolgálattal azonos elérhetőségű, eljárása a hibabejelentés és egyéb bejelentések során azonos.
Az ügyfélszolgálati szolgáltatás addig áll a használó rendelkezésére, amíg az Előfizető a jelen ÁSZF-nek megfelelően fizeti a szolgáltatás díját.
REDMARK kizárja a következő eseteket a Hibák és Felelősség köréből és az azzal kapcsolatos kötelezettségek alól:
Az üzleti haszon elmaradásából, az üzleti tevékenység félbemaradásából, az adatvesztésből vagy a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésből illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért. A fenti rendelkezések akkor is érvényben maradnak, ha a REDMARKot vagy valamely beszállítóját, társvállalatát vagy ügynökét tájékoztatták az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről, illetve, ha a részükről hiba, vétség (a hanyagságot is beleértve), közvetlen vagy a termékre vonatkozó felelősség, megtévesztés vagy egyéb ok merül fel.
REDMARK köteles ügyfélszolgálatot működtetni, ahol az Előfizető közvetlenül jelezheti a szolgáltatás meghibásodását.
 
Hibabejelentés folyamata:
 1. Nem kapta meg a kódot
  1. Előfizető ellenőrizze az SMS címzett telefonszámot és elküldött kódot:
   1. ha bármelyik hibás, akkor küldje újra a helyes adatokkal
   2. ha mindkettő helyes, akkor telefon hívja az ügyfélszolgálatot: 70-2972357,
    1. jogos igény esetén speciális referencia szám kerül kiosztásra,
    2. ezt Előfizetőnek a help@profiszerzodes.hu címre kell eljutatni (24 órán belül) az igényelt szerződés kódjával,
    3. sikeres azonosítás után Szolgáltató válaszként elküldi a szerződésmintát, munkanapokon 24 órán belül, hétvégén és munkaszüneti napokon az azt követő munkanapon 16 óráig.
 2. Ha Előfizetőnek van kódja és mégsem tudja letölteni a dokumentumot, akkor a help@profiszerzodes.hu címre el kell küldenie a telefonszámot, e-mail címét és az ellenőrző kódot, sikeres azonosítás után a Szolgáltató válaszként visszaküldi az igényelt szerződésmintát, munkanapokon 24 órán belül, hétvégén és munkaszüneti napokon az azt követő munkanapon 16 óráig.
 3. Minden más esetben a hibabejelentésnek tartalmaznia kell:
  • Előfizető nevét,
  • Előfizetői e-mail címet és telefonszámát,
  • a hibajelenség leírását,
  • a hibajelenség tapasztalásának utolsó időpontját.
REDMARK köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megőrizni. REDMARKnak a hibabejelentést az Előfizető részére vissza kell igazolnia, és azt a rögzítésen túl nyilvántartásba kell vennie.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
 • az Előfizető értesítési címét vagy más azonosítóját (pl.: telefonszámát),
 • az előfizetői e-mail címet
 • a hibajelenség leírását,
 • a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra),
 • a hiba okában behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét,
 • a hiba okát,
 • a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét (eredménytelenségét és annak okát)
 • az Előfizető értesítésének módját és időpontját.
Az elvégzett vizsgálat alapján REDMARK haladéktalanul és megfelelő indokolással köteles az Előfizetőt értesíteni arról, hogy
 • a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba az Előfizető érdekkörébe tartozó okból merült fel;
 • a hiba kijavítását megkezdte;
 • a hiba kijavítását 72 órán belül nem tudja vállalni, ezért az Előfizető részére kedvezményt nyújthat.

7. Az Előfizetői szolgáltatás korlátozásának esetei és feltételei

Amennyiben az Előfizető:
 1. szándékosan megosztja saját hozzáférési adatait másokkal,
 2. műszaki rendelleneséget okoz,
 3. bármilyen olyan cselekményt követ el a REDMARK általa üzemeltetett profiszerzodes.hu weboldal irányban, ami a REDMARK számára kár veszélyt okozhat.

8. Szolgáltatásrendelkezésre állása:

REDMARK biztosítja az Előfizető részére a szolgáltatás éves 95% rendelkezésre állását (számítási módja: hibás időszak ideje osztva az összes karbantartási idő nélküli idővel).
A fenti értékeket REDMARK a hibajegyek összesítéséből REDMARKnak felróhatóan rendellenes szünetelések alapján számítja.
A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni azokat az időszakokat, amikor a szolgáltatás kiesés:
 • az Előfizető érdekkörében keletkező ok miatt történt,
 • vis maior miatt történt,
 • REDMARK érdekkörén kívül eső egyéb elháríthatatlan külső ok miatt (különösen: időjárási viszonyok, baleset, tűzeset, súlyos energia ellátási zavar, rongálás, lopás) történt, illetve
 • a szünetelés idejét, ha az Előfizető kérése alapján történt,
 • az előfizetői szerződésszegése miatti szolgáltatás korlátozásának idejét.
REDMARK szolgáltatásai esetén 24 órás, folyamatos kapcsolatot tesz lehetővé. REDMARK fenntartja a jogot, hogy 24 óra folyamatos kapcsolat biztosítását követően az összeköttetést megszakítsa, anélkül, hogy ezzel a szolgáltatást hibásan teljesítené.

9. Weboldal tartalma és linkelése

A Weboldalon található tartalom a REDMARK szellemi tulajdonát képezi és a REDMARK előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Weboldal egyes részeit Ön kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a Weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Ön nem jogosult továbbá a lementett Weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektől eltérni csak a REDMARK-kal kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a REDMARK-kal szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén a REDMARK a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését követelheti.
Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást, (továbbiakban: Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg:
 1. a Link kizárólag a Weboldal tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges;
 2. a Linkelő weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy a REDMARK javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását;
 3. a Linkelő weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a REDMARK és a Linkelő weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a REDMARKról;
 4. a Linkelő weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat. Ezen szabályoktól eltérni csak a REDMARKval kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve együttműködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak a REDMARKval szerződő fél jogosult.
A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a REDMARK jogosult lesz a Weboldalra mutató Link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni. Az oldalhoz tatozó blog bejegyzések és azokra adott kérdések és válaszok a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készültek, melyek nem minősülnek jogi tanácsadásnak.

10. Felelősség kizárása

A Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a Weboldalon hozzáférhető tartalom (ideértve a Weboldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért - a REDMARK által felhasznált nagyszámú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt - a REDMARK nem felel. A Weboldalon nyújtott tanácsadási szolgáltatások kizárólag figyelemfelkeltőek és nem teljes körűek és azok bármilyen következményeiért a REDMARK és a tanácsadást végző személyek semmilyen felelősséget nem vállalnak. Üzleti vagy egyéb döntései meghozatala előtt a Weboldal használatán túl - konzultáljon szakértővel, a Weboldalon nyújtott tanácsok felhasználása kizárólag az Ön felelősségére és kockázatára történik.
A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a REDMARK tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a REDMARK az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

11. 100%-os garancia igénybevételének feltételei

A REDMARK 100%-os díj-visszatérítési garanciát biztosít az Előfizető számára az alábbi feltételek teljesülése esetén:
 1. A garanciális igényt az előfizetést követő 48 órán belül lehet érvényesíteni.
 2. Csak az veheti igénybe a 100%-os garanciát, aki korábban még nem vette igénybe.
 3. Az igényt e-mailben a help@profiszerzodes.hu e-mail címen kell jelezni.
 4. Az igénylő levélnek tartalmaznia kell a következő adatokat (bármilyen adat hibás vagy hiányos megadása esetén érvénytelen az igénylés): előfizető neve, telefonszáma vagy bankszámla száma (amiről fizetett), használt azonosító kód, bankszámlaszám (ahová a díjvisszatérítést kéri), a garancia érvényesítés indoklását minimum 10 szóban.
 5. A díjvisszatérítés kizárólag banki átutalással biztosítja a Szolgáltató az igény benyújtását követő 8 munkanapon belül (Felhívjuk az Előfizető figyelmét, hogy ehhez a bank még további 2 napot számol átutalási időnek).

12. Egyéb rendelkezések

A REDMARK fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szabályzatot részeiben, vagy egészében, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa. A szolgáltatás megjelenítése során felhasznált képek és információk jogvédelem alatt állnak, minden további felhasználás a REDMARK, mint jogtulajdonos írásbeli felhatalmazásához kötött. A jelen szabályzatban nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, továbbá a Mobil Operátor üzletszabályzata, illetve az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet vonatkozó jogszabályai és előírásai az irányadóak. A szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az I. számú melléklet (Adatvédelmi Nyilatkozat).

I. számú melléklet - Adatvédelmi Nyilatkozat

Preambulum
REDMARK Kft. (a továbbiakban: REDMARK) ezúton tájékoztatja a www.profiszerzodes.hu látogatóit és felhasználóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. REDMARK elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, és saját hatáskörében megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a www.profiszerzodes.hu használata és az elektronikus ügyintézés során az annak természetéből fakadó kockázatok a magyar jogszabályoknak megfelelő és harmonizáltan az EU ajánlásaival biztonságos szinten maradjanak és ezáltal az állampolgárok bizalma a www.profiszerzodes.hu szolgáltatásban megingathatatlan legyen.
1. Definíciók és rövidítések
www.profiszerzodes.hu: elektronikus szolgáltató rendszer, amely együttesen magába foglalja a www.profiszerzodes.hu portált, az azt kiszolgáló szervereket, az ott megjelenő szolgáltatásokat és ügyintézési lehetőségeket, valamint annak fenntartóját és üzemeltetőjét, továbbá biztosítja az ügyfelek számára az elektronikus regisztráció létesítésének lehetőségét;
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
Egyedi azonosító: a Felhasználó felhasználói neve és titkos jelszava együtt;
Felhasználó: a www.profiszerzodes.hu regisztrált felhasználója;
Felhasználói adat: a www.profiszerzodes.hu Felhasználójára vonatkozó vagy az általa a www.profiszerzodes.huon keresztül feltöltött elektronikus dokumentumban foglalt adat;
Kapcsolati azonosító: a Felhasználó és a címzett szervezet adataiból egyirányú leképezési eljárással képzett, az egyértelmű azonosítást lehetővé tevő azonosító, amely nem visszafejthető és adatok összekapcsolására nem alkalmas;
2. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó
2.1. Az adatok kezelője és az adatok feldolgozója REDMARK, amely működteti a www.profiszerzodes.hu szolgáltatást.
3. Az adatkezelés célja
3.1. A személyes adatok kezelésének célja:
 • a Felhasználó www.profiszerzodes.hu csatlakozáshoz létesítéséhez és használatához kapcsolódó azonosítása;
 • a www.profiszerzodes.hu technikai működtetése;
 • az illetéktelenek személyes adatokhoz - különösen Felhasználói adatokhoz - való hozzáférésének megakadályozása.
3.2. Az adatkezelés a 3.1 pont szerinti célból is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas. Az adatkezelési cél megvalósulásával egyidejűleg a Szolgáltató a személyes adatokat törli, illetve az adatoknak a Felhasználó személyével való kapcsolatba hozhatóságát végérvényesen megszünteti.
4. A kezelt személyes adatok
4.1. Nem kerül sor személyes adatok rögzítésére az www.profiszerzodes.hu internetes felületén nyújtott információs szolgáltatások igénybevétele során.
5. Az adatkezelés jogalapja
5.1. A jelen ÁSZF-ben meghatározott adatkezelés az Eht, rendelkezésén (157. §, 158. § és 160§ pontjain) alapul.
5.2. Az elektronikus dokumentumban foglalt adatok, valamint az www.profiszerzodes.hu rendszer által naplózott adatok szolgáltatását törvény írja elő, vagy azok szolgáltatása önkéntes, azok kezeléséhez adott hozzájárulást - mint a Felhasználó által kezdeményezett eljárás lefolytatásához szükséges adatkezeléshez adott hozzájárulást - a Felhasználó az www.profiszerzodes.hu igénybevételével adja meg.
Szerződés megszűnése esetén REDMARK:
- csak az előfizetői szerződéshez kapcsolódó adatokat a magyar jogszabályoknak megfelelően 5 évig tárolja.
- az Előfizető részéről kezdeményezett szolgáltatási szerződés megszűnése esetén, a szerződés megszűnésének napján törlésre kerülnek az előfizetői szerződésen kívüli adatok.
- ha REDMARK rendkívüli felmondással szünteti meg a szerződést, úgy az előfizetői szerződésen kívüli adatok 30 napig kerülnek tárolásra.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése
6.1. A kezelt adatok - mind a természetes személyazonosító adatok, mind a Felhasználó egyedi azonosítója - az www.profiszerzodes.hu megszüntetését követően automatikusan és haladéktalanul törlésre kerülnek. Nem kerül törlésre a Felhasználó személyazonosító adataiból egyirányú leképezéssel képzett egyedi kód, amely azonban a többi adat törlése folytán a Felhasználóval nem hozható kapcsolatba, amíg a Felhasználó új www.profiszerzodes.hu nyitásával egyidejűleg nem adja meg újra a már törölt személyazonosító adatait.
6.1.1. Az egyszer használható kód (jelszó) az egyedi azonosító képzéséig, míg a Vendégeknek küldött üzenetben található csatolt fájl link (URL) érvényességi idejéig (7 napig) kerül tárolásra; ezt követően automatikusan törlésre kerül.
6.3. Az adatok törlésre kerülnek továbbá a Felhasználó törlésre irányuló kérelme esetén, valamint ha azok kezeléséről bíróság vagy az adatvédelmi biztos megállapítja, hogy jogellenes, és elrendeli a törlésüket.
6.4. Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben azokra jog vagy jogos érdek érvényesítése, valamely jogvita eldöntése érdekében igazoltan szükség van.
6.5. Az adatok törlésekor azok a biztonsági mentésekből nem kerülnek törlésre, azonban a következő biztonsági mentésben az e pont alapján törölt adat már nem szerepel. A biztonsági mentéseket három mentési ciklusra visszatekintve őrizzük. A biztonsági mentésben tárolt adatok kizárólag az adatbiztonsági szabályzat szerint, az adatvesztéseket követő helyreállítás érdekében kerülnek szükség esetén felhasználásra.
7. Adatszolgáltatások
7.1. Személyes adatok - így különösen Felhasználói adatok - továbbítására kizárólag az érintett hozzájárulása, illetve kivételesen a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése alapján, az ott meghatározott terjedelemben kerülhet sor.
7.2. Az erre törvény szerint jogosult hatóság részéről érkező, adattovábbítás iránti megkeresés teljesíthetőségét a törvény alapján gondosan mérlegeljük.
7.3. A Felhasználó jogosult tájékoztatást kérni: az adattovábbításokról; az adattovábbítások címzettjéről; a továbbított adatok köréről; az adattovábbítások céljáról. A tájékoztatás értelemszerűen nem vonatkozik a titkos adatgyűjtés törvényben meghatározott eseteire.
7.4. Az anonimizált - természetes személlyel többé semmilyen módon kapcsolatba nem hozható - adat nem tekinthető többé személyes adatnak, ennek megfelelően továbbításához az érintett hozzájárulása vagy tájékoztatása nem szükséges, ezek az érintett hozzájárulása és értesítése nélkül felhasználhatók statisztikai vagy más célra.
8. A felhasználók jogainak gyakorlása
8.1. Tájékoztatás-kérés
8.1.1. A Felhasználó jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó adatkezelésről. REDMARK a tájékoztatási kötelezettségét a Szolgáltató útján teljesíti, aki a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták meg a rá vonatkozó adatokat, mely hatóság felé és mikor történt továbbítás az www.profiszerzodes.hu rendszeren keresztül. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 5 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
8.1.2. Az előző bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő érintett a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a tájékoztatással felmerült költségekkel arányos költségtérítés szabható ki. A költségtérítés visszatérítésre kerül, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy ha a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
8.1.3. Az érintett e joga kizárólag törvényben foglalt esetekben korlátozható. A tájékoztatás ilyen - például bűnüldözési vagy nemzetbiztonsági - okból való megtagadása esetén az érintett nem kap felvilágosítást.
8.1.4. A Felhasználó a www.profiszerzodes.huben tárolt, meghatározott adatok közül a természetes személyazonosító adatait az www.profiszerzodes.hu internetes felületén is megtekintheti, ellenőrizheti.
8.2. Helyesbítés A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását a Felhasználó saját maga elvégezheti a www.profiszerzodes.hu rendszerében az erre kialakított webes felületen keresztül. Az e-mail címet a Felhasználó maga köteles az adatkarbantartásra szolgáló felületen folyamatosan karbantartani.
8.3. Töröltetés
8.3.1. A Felhasználó jogosult kérni a rá vonatkozó adatok törlését. Az adatok törlése a Felhasználó www.profiszerzodes.hujának megszüntetésével, az adattovábbítási naplózás adatai törlésének kezdeményezése a 8.5 pont szerinti elérhetőségeken keresztül benyújtott kérelemmel lehetséges. Nem töröltethető ugyanakkor a címzett, illetve feladó a nyilvántartásából az oda érkezett, illetve általa a Felhasználónak küldött üzenetre vonatkozó nyilvántartási adat.
8.3.2. Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben azokra jog vagy jogos érdek érvényesítése, valamely jogvita eldöntése érdekében igazoltan szükség van, illetve ha törvény alapján az adatkezelés kötelező, ezért a kérés nem teljesíthető. Az elutasítás okáról a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatjuk, a döntés megtámadható.
8.4. Tiltakozás
8.4.1 Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:
 • ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; illetve
 • ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
8.4.2. Az adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított három munkanapon belül eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható. A kérelem elutasítása esetén a tiltakozás előterjesztésével megegyező formában az adatkezelő köteles megindokolni döntését.
8.4.3. A 8.4 pontban foglalt szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni az adatalany hozzájárulásának visszavonásával kapcsolatos eljárásban is.
9. A jogok érvényesítése
9.1. Adatvédelmi megbízott
9.1.1. REDMARK-ban adatvédelmi megbízott kerül kijelölésre. Az adatvédelmi megbízott olyan személy, aki felsőfokú végzettséggel, számítástechnikai ismeretekkel, továbbá az adatvédelem terén gyakorlattal rendelkezik, és egyébként is alkalmas a feladat ellátására.
9.1.2. Bárki az adatvédelmi megbízotthoz fordulhat, ha
 1. véleménye szerint adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve
 2. egyébként jogszabályba ütköző adatkezelést észlel.
Az adatvédelmi megbízott e bejelentések vizsgálatát köteles haladéktalanul megkezdeni és a vizsgálatát záró döntését 15 napon belül meghozni.
9.1.3 Amennyiben az érintett az adatvédelmi megbízott döntésével nem ért egyet, úgy az adatvédelmi biztoshoz fordulhat.
9.1.4. A Szolgáltató (adatfeldolgozó) részéről az érintett jogainak gyakorlása érdekében kijelölt kapcsolattartója az adatvédelmi megbízott:
Név: Kocsis Gábor REDMARK Kft. Adatvédelmi Megbízottja
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 152.
Email: help@profiszerzodes.hu A Szolgáltató az érintett egyes jogainak gyakorlását a személyazonosság megfelelő igazolásához kötheti.
9.1.5. REDMARK mint adatkezelő részéről az érintett jogainak gyakorlása érdekében kijelölt kapcsolattartója az adatvédelmi megbízott. Az érintett egyes jogainak gyakorlását REDMARK a személyazonosság megfelelő igazolásához kötheti.
9.2. Adatvédelmi biztos Bárki, ha úgy érzi, az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették, az adatvédelmi biztoshoz fordulhat. Az adatvédelmi biztos eljárásának feltételei és elérhetősége a http://www.obh.hu címen található.
9.3. Bírósági jogérvényesítés Bárki, ha úgy érzi, az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették, az adatkezelővel szemben bírósághoz is fordulhat. A pert REDMARK Kft. székhelye szerint területileg illetékes bíróságon lehet megindítani.
10. Adatbiztonság
10.1. Az adatbiztonsági követelményrendszer a személyes adatok védelmének jelen pontban meghatározott technológiai támogatását is jelenti.
10.2. A személyes adatok tárolása védett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon történik, emellett a Szolgáltató egyébként is megteszi a szükséges technológiai és szervezési intézkedéseket a Felhasználó adatainak elvesztése, más célra való használata, engedély nélküli megismerése, kiadása, megváltoztatása vagy rongálása ellen. Az adatállományokhoz történő hozzáférés teljes körűen és megváltoztathatatlanul naplózott.
10.3. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a www.profiszerzodes.huon tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy a szerverhez való közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelési céljával összefüggésben férjenek hozzá;
gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről;
az adatokat tároló szervert megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről is;
biztosítja, hogy az www.profiszerzodes.hu azonosító adatai közvetlen hálózati úton ne legyenek elérhetőek és az www.profiszerzodes.hu regisztrációs adatbázisának feltörése hálózati hozzáféréssel ne legyen lehetséges.
10.4. Az egyszer használható kódot, valamint egyedi azonosítóhoz tartozó jelszót a www.profiszerzodes.hu olyan formában tárolja, amely kizárólag a kód helyességének ellenőrzésére alkalmas, (ún. hash-elt kód), az eredeti információt nem tartalmazza.
10.5. Az adatvesztések megakadályozására, illetve csökkentésére a www.profiszerzodes.hubon tárolt adatok megfelelő rendszerességgel mentésre és archiválásra kerülnek.
10.6. A Szolgáltató egyebekben a belső adatbiztonsági szabályzatában foglalt módon gondoskodik a személyes adatok informatikai védelméről, az adatok sérülésének megakadályozásáról.
11. Egyéb szabályok
11.1. Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, elsősorban automatizált módon, a rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy kizárásával.
11.2. A Szolgáltató nem felelős az egyes előfizetők általi adatkezelési cselekményekért, csak a saját hatáskörben végzett adatkezelésekért.
11.3. REDMARK egyes karbantartási, rendszerfelügyeleti és támogatási feladatok ellátásához, adattároláshoz a Szolgáltatón kívül más adatfeldolgozót is igénybe vehet. A feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet, ezt azonban csak a Szolgáltató közvetlen személyes felügyelete mellett teheti.
11.4. REDMARK az adatkezelési tevékenysége során az adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.
11.5. A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséről - REDMARK egyetértésével - belső adatvédelmi szabályzatot alkalmaz. A szabályzatot rendszeresen felülvizsgálja, emellett jogosult az adatvédelmi nyilatkozatot időről időre frissíteni, a Felhasználók külön értesítése nélkül is. Amennyiben a módosítás új, az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelést intézményesít, a Felhasználó figyelmét külön fel kell hívni erre a körülményre; az www.profiszerzodes.hu figyelmeztetést követő használata a módosult feltételek elfogadásának minősül. A Szolgáltató az www.profiszerzodes.hu internetes felületén a mindenkor hatályos adatvédelmi nyilatkozatot jeleníti meg, de kérésre tájékoztatást ad a korábbi változatokról is.
11.6 Az adatkezelési nyilatkozat hatályos a keltezés napjától.